MENU

Polityka prywatności

Udostępnij

Krótki wstęp, czyli po co ta polityka? 

Podstawą relacji coach i coachee jest zaufanie. Prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych podczas całego procesu coachingowego oraz podczas korzystania przez Ciebie ze strony www.artistinbloom.eu ma dla nas kluczowe znaczenie. Czytasz tę podstronę, a więc ten temat jest ważny również dla Ciebie. Niniejsza polityka prywatności zawiera zbiór podstawowych informacji o tym, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie są zasady ich przetwarzania oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie polityki wchodzi w życie z dniem jej opublikowania przez nas na stronie internetowej bądź podania jej do Twojej wiadomości w inny zrozumiały sposób.

2. Garść definicji

Administrator – Artist in Bloom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23, lok 54, 02-316 Warszawa.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Administratora.

Cookies dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu. 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona internetowa pod adresem www.artistinbloom.eu.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artist in Bloom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23, lok 54, 02-316 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000728793, zwanej dalej również „Administratorem”, w imieniu której działa Magda Chołyst – Prezes Zarządu.

Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Administrator lub osoby/podmioty działające w imieniu i na jego rzecz, które posiadają stosowne upoważnienie.

4. Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy:

Kiedy odwiedzasz Serwis lub korzystasz z naszych usług coachingowych, gromadzimy o Tobie w szczególności następujące dane: 

 • imię;
 • nazwisko; 
 • telefon kontaktowy; 
 • adres poczty elektronicznej;
 • inne dane podane przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu (formularza kontaktowego);
 • dane związane z twoim procesem coachingowym.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe i komu je udostępniamy? 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Podejmujemy szereg działań, by chronić Twoje dane przed niezamierzonym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją oraz niedozwolonym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Dane w formie papierowej przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp posiada wyłącznie Administrator.

Dane w formie elektronicznej są odpowiednio zabezpieczone hasłami, które są na bieżąco aktualizowane. Jakiekolwiek udostępnienie danych osobowych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w drodze umowy powierzenia i wyłącznie dla celu niezbędnego do realizacji przeze mnie usług coachingowych bądź prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Nie dokonujemy powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. W jakich celach wykorzystuję Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie dla celów:

 • realizacji łączącego nas kontraktu i wykonania usługi coachingowej.
 • marketingowych (wysłanie newslettera);
 • rejestracji na konkretne wydarzenie;
 • subskrypcji interesujących Ciebie materiałów;
 • zapisania się do dedykowanego programu, konkursu lub akcji;
 • korzystania z aplikacji lub narzędzi online.

Realizując powyższe cele, upewniamy się, że w momencie korzystania z Serwisu podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

6. Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z RODO przysługuje ci szereg praw, które chronią Twoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich danych osobowych, prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, skontaktuj się z nami pod adresem: hello@artistinbloom.eu

Lista Twoich praw została wskazana poniżej: 

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych  
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), 
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych, co polega na możliwości otrzymania od nas Twoich danych w powszechnie używanym formacie,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

7. Pliki cookies i inne technologie

Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskuję, gdy odwiedzasz Serwis.

Z tych danych korzystam w celach technicznych, administracyjnych, a także w celach analitycznych i statystycznych. Pamiętaj, ze zawsze możesz wyłączyć opcję plików cookies korzystając z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki.

8. Pytania dotyczące polityki prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych. Wszelkie mailowy uwagi i pytania możesz zgłaszać na ten adres: hello@artistinbloom.eu.